หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาทิ้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน
-

หัวหน้าโครงการ นายสมศักดิ์ จีรัตน์
บริหารจัดการที่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 30 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.วรเนตร พลภาณุมาศ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการทำปุ๋ยหมักจากชีวมวลข้าวโพด
2. เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตรที่มีจำนวนมากโดยนำมาใช้ประโยชน์แทนการเผา
3. เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของดินในการเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตได้สม่ำเสมอโดยนำปุ๋ยหมักที่ได้กลับไปใช้ในขบวนการผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th