หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง)
Strengthening the Arabica Coffee Production and Marketing Potentials in the Highland Area, Efficiency of Arabica Coffee in Royal Project Foundation Extended Area

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 9 มกราคม - 25 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.กมล งามสมสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวแพรวรินทร์ มหาวรรณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงต่อไป
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในด้านการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและพื้ันทีโครงการขยายผลโครงการหลวง
3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th