หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษารูปแบบการผลิตส้มโอในพื้นที่ภาคเหนือและการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2550 - 31 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจุฑามาศ ณ น่าน (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
  3. อ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (7570 KB)
ดาวน์โหลด : 1244 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาปัจจัยในการผลิตและรูปแบบการจัดการสวนส้มโอ และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพส้มโอในพื้นที่การผลิตในภาคเหนือตอนบนอย่างน้อย 3 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง
2. เพื่อให้ได้แปลงสาธิตการผลิตส้มโอตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม อย่างน้อย 1 แปลง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th