หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสัมพันธุ์สายน้ำผึ้ง
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ศึกษาคุณสมบัติและอายุการวางจำหน่ายผลสัมพันธุ์สายน้ำผึ้ง ตลอดจนการตอบสนองต่อการเคลือบผิวทางสรีรวิทยา และทางชีวเคมีของผลส้มที่เคลือบด้วยแวกซ์และสารเคลือบผิวเปรียบเทียบกับการไม่เคลือบผิว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีการรักษาคุณภาพและยืดอายุการวางจำหน่ายผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
2. ทราบถึงผลของสารเคลือบผิวชนิดต่าง ๆ ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของผลส้ม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th