หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการลดสารเคมีเกษตรตกค้างในผักและดิน และปรับปรุงคุณภาพดินปลูกโดยผลิตภัณฑ์ FFC ระยะที่ 1
Effectiveness of FFC for Crop Improvement and Reduction of Pesticide Residues (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการ ATRACT กับ Akatsuka Company )

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย AKATSUKA COMPANY
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (ที่ปรึกษา)
  3. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (ที่ปรึกษา)
  4. นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.พัฒนาเทคโนโลยีในการลดปริมาณสารเคมีเกษตรตกค้างในผัก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ FFC ในการเพาะปลูก และเป็นน้ำยาล้างผัก(detergent)
2. พัฒนาเทคโนโลยีในการลดปริมาณสารเคมีเกษตรตกค้างในดินโดยผลิตภัณฑ์ FFC
3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช โดย FFC Ace

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดองค์ความรู้ในการจัดการเพื่อลดปริมาณสารเคมีเกษตรตกค้างในผักและดิน
2. เกิดทางเลือกและแนวทางใหม่ ๆ ในสำหรับเกษตรกรและประชาชน เพื่อลดปริมาณสารเคมีเกษตรตกค้างในผักและดิน และส่งผลยังผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค
3. มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ในพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างคณะฯ กับเอกชน
4. ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการวิเคราะห์สารเคมีเกษตรตกค้างที่พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการ สู่การบริการชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th