หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผักปลอดภัยในกลุ่มป่าข่อยใต้อย่างมีส่วนร่วม
-

หัวหน้าโครงการ นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (ที่ปรึกษา)
  3. อ.อำพรรณ พรมศิริ (ที่ปรึกษา)
  4. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
  7. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตผักในหมู่บ้านป่ายข่อยใต้มีการผลิตผักให้ปลอดภัยจากสารเคมีโดยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตในแปลงเกษตรกรที่สนใจปลูกผักปลอดภัย
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้เกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการลด และเลือกใช้สารเคมีและปุ๋ย ให้ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย
4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานในหมู่บ้านป่าข่อยใต้มีความตระหนักถึงการบริโภคผักที่ปลอดภัยและให้การสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัยในหมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติทดลอง และการร่วมมือจากชุมชนจากโครงการนี้คาดว่าเกษตรกรผู้สนใจปลูกผักปลอดภัย บ้านป่าข่อยใต้ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมีโดยมีการลดการใช้สารเคมี สามารถเลือกซื้อสารเคมีที่ถูกต้องกับโรคแมลง และสามารถใช้สารเคมีที่ถูกต้องกับโรคและแมลง และสามารถใช้สารเคมีได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ต่อตนเอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่การผลิตผักที่ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th