หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ของเสียจากการกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ระยะ 1
The use of Lac Waste material as an Organic Fertilizer

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย THEVARAYA CO.,LTD.
วันที่ดำเนินการ 15 สิงหาคม 2554 - 14 สิงหาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของการใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ด เพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ไ้ด้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ ที่มาจากของเสียในกระบวนการผลิตครั่งเม็ด ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับนำไปใช้การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
2. เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th