หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
Assessing Citizens' Preferences and Farmers' Choice for Multifunctional Agriculture in the Upland of Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2556 - 14 มกราคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ชพิกา สังขพิทักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. ผศ.น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาิวิทยาลัยแม่โจ้
  4. รศ.ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และประเมินค่าความเต็มใจจ่ายของประชาชนที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ทั้งในด้านคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ตลอนจนผลกระทบของการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืนของชุมชนชนบทในเขตพื้นที่สูงของภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรไปสู่การเกษตรเชิงพหุภารกิจ โดยมุ่งเน้นการผลิตที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่สูงของภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพต่อไป
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพของการรวมตัวของชุมชนเพื่อสร้างระบบการค้ายุติธรรม หรือการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ซึ่งจะนำไปสู่การความยั่งยืนของชุมชนเกษตรกในชนบท      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th