หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รูปแบบการปลูกแบบหยอดเมล็ดและัพันธุ์กาแฟอราบีก้าที่เหมาะสมในระบบเกษตรป่าไม้ ปีที่ 2
Form of seeds dropping planting and Variety of Arabica Coffee Appropriate in Highland Agro forestry System

หัวหน้าโครงการ นายถาวร สุภาวงศ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. นายถาวร สุภาวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. รศ.รำไพพรรณ อภิชาตพงษ์ชัย (ที่ปรึกษา)
 3. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
 4. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
 5. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
 6. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 7. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
 8. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 9. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาการเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้าที่นำมาปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ดที่มีวิธีการเตรียมเมล็ดที่แตกต่างกันในระบบเกษตร ป่าไม้บนที่สูง
2. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่มีความเหมาะสมในการปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ดและการจัดการในการปลูกร่วมกับป่าไม้
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตร บุคลากรตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการผลิตกาแฟ อราบีก้าในระบบเกษตรป่าไม้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลงานวิจัยที่ได้สามารถขยายผลนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้าเพื่อเป็นการผลิตที่ยั่งยืน
2. ทำให้ทราบถึงวิธีการปลูก การจัดการที่เหมาะสมและง่ายต่อการจัดการแปลงกาแฟ อาราบีก้าในระบบเกษตรป่าไม้บนที่สูง
3. ทำให้เกษตรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง ซึ่งได้แก่ ดิน น้ำและป่าไม้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ระบบนิเวศป่าไม้ไม่ถูกทำลาย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th