หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ดี.เอ.พี จำกัด
วันที่ดำเนินการ 17 ธันวาคม 2553 - 16 กรกฏาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นายนฤเทพ เวชภิบาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพื้นที่ภาคเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้โปรแกรมการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ
- ได้แนวทางในการจัดการดินและปุ๋ยในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกัน
- ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการประหยัดการใช้ปุ๋ยซึ่งจะช่วยต้นทุนการผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th