หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของกระบวนการแช่และกระบวนงอกต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิด แอนโทไซยานิน และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมือง
Effects fo Soaking and Germinating Process on Gamma-aminogutyric acid, Anthocyanin and Antioxidant Property in Unpolished Grain of Landrace Purple Rice

หัวหน้าโครงการ นางสาวแสงทิวา สุริยงค์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 21 ธันวาคม 2552 - 20 ธันวาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวแสงทิวา สุริยงค์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาผลของกระบวนการแช่และกระบวนการงอกที่มีผลต่อปริมาณ anthocyanin, gamma aminogutyric acid (GABA) ในข้าวที่เปลือกหุ้มเมล็ดมีสีม่วง
เพื่อศีึกษาผลของกระบวนการแช่และกระบวนการงอกที่มีผลต่อความสามารถในการด้านอนุมูลอิสระ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบข้อมูลปริมาณสารอาหารที่มีประโยชน์ในข้าวกล้องที่ผ่านการแช่ และข้าวกล้องงอก
2. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต่อไป
3. ใช่เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริโภค ที่้ต้องการผลิตข้าวกล้องงอกไว้กินภายในครัวเรือน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th