หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของคุณลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อ โปรตีโอมิค และ กรดอะมิโน ของโคพื้นเมืองต่อคุณภาพเนื้อ ปีที่ 1 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ)
Effect of muscle fiber characteristics, proteomics and amino acid on meat quality of native cattle

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายแพทย์ ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ …คณะแพทยศาสตร์
  4. นายศุภฤกษ์ สายทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก การ สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว์แพร่ จ. แพร่
  5. รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ทราบถึงผลของชนิดสายพันธุ์โคพื้นเมือง ต่อการเสริมอาหารข้นที่ให้ ประสิทธิภาพเจริญเติบโต คุณภาพซาก และเนื้อดีที่สุด รวมทั้งต้นทุนการเลี้ยง
2. ทราบถึงผลสายพันธุ์โคพื้นเมือง ต่อ ชนิด และองค์ประกอบของเส้นใยกล้ามเนื้อ โปรตีโอมิค รวมถึงกรดอะมิโนของเนื้อโค
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของโคพื้นเมือง และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
4. เป็นทางเลือกในการผลิตเนื้อโคพื้นเมือง เพื่อให้มีไขมันแทรก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th