หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาวิธีการสกัดและตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชในน้ำหมักชีวภาพ โดยเทคนิคโครมาโตกราฟิของเหลวแบบสมรรถะสูงและเทคนิคอิมมูโนแอสเส
The Improvement of Extraction and Determination of Plant Hormones in Liquid Biofertilizer by High Performance Liquid Chromatography and Immunoassay

หัวหน้าโครงการ ดร.กนกวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 21 ธันวาคม 2552 - 20 ธันวาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ได้วิธีการสกัดฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสมจากตัวอย่างน้ำหนักชีวภาพ
2. เพื่อให้ได้เทคนิคในการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสมจากตัวอย่างน้ำหมักชีวภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ให้ได้วิธีการสกัดฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสมจากตัวอย่างน้ำหมักชีวภาพ
2. ให้ได้เทคนิคในการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสมจากตัวอย่างน้ำหมักชีวภาพ
3. ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณฮอร์โมนพืชในน้ำหมักชีวภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th