หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความอุดมสมบูรณ์ดินและอินทรีย์คาร์บอนในดินของพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำปิงตอนบน (ภายใต้โครงการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบน)
Soil Fertility and Soil Organic Carbon of Agricultural Area in Upper Ping Watershed

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 9 สิงหาคม 2554 - 8 สิงหาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยแปลงของคาร์บอนในดินและคุณสมบัติดินบางประการภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นที่มีผลต่อขบวนการสลายตัวของคาร์บอนและขบวนการมิเนอรอไลเซซันของไนโตรเจนในดิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลคุณสมบัติแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนในดินและการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติดินบางประการ ได้แก่ pH ดิน, อินทรียวัตถุ/อินทรีย์คาร์บอนในดิน,ความหนาแน่นรวมของดิน,ความชื้น,การนำไฟฟ้าของดิน(EC),ไนโตรเจน(N)ฟอสฟอรัส(P),และโพแทสเซียม(K)อันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการกับเก็บคาร์บอนในดิน และใช้เป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำิ้อันเนื่องมาจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่
2.ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์คาร์บอน และความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดิน ที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น ภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการกับเก็บคาร์บอนในดิน และการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของไนไตรเจนในดิน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th