หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง ปีที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 24 ธันวาคม 2558 - 18 ตุลาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นางสาวสิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการผลิตปทุมมาและกระเจียวเป็นไม้กระถาง
2. เพื่อพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมาและกระเจียว
3. เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการขนส่งระยะทางไกล
4. เพื่อสำรวจและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมโรคทางดิน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th