หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตลิ้นจี่และลำไยนอกฤดูคุณภาพสูงภายใต้เงื่อนไขการประหยัดน้ำและการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน
-

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 18 มิถุนายน - 18 ธันวาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวนุดี เจริญกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทาลัียเชียงใหม่
  3. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. รศ.ดร.สมชาย องค์ประเสริฐ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผ่านการทดสอบการยอมรับของเกษตรกรแล้ว ออกสู่เกษตรกรในวงกว้าง
2. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการจัดการทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ และการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลาดชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจี่นอกฤดูและลิ้นจี่ก่อนฤดูบนพื้นที่สูง ที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพ การประหยัดน้ำ และลดการใช้สารเคมีเกษตร
3. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการกระตุ้นการออกดอกของลำไยในฤดูฝนเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน และเทคนิคการประหยัดน้ำในส่วนไม้ผล แก่เกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดในภาคเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยได้รับการเผยแพร่ไปสู่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ
2. เกษตรกรชาวเขาในแหล่งผลิตลิ้นจี่ในเขตต้นน้ำลำธารในภาคเหนือของประเทศสามารถสร้างรายได้จากลิ้นจี่ และไม่ตัดฟันตันลิ้นจี่เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น
3. เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรี และในจังหวัดเขตภาคเหนือสามารถกระตุ้นการออกดอกของลำไยช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปีใหม่-ตรุษจีน ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายได้ราคาดีแลัว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสของประเทศในการส่งออกลำไยได้มากขึ้น การระบายผลผลิตส่วนหนึ่งออกจำหน่ายจะช่วยให้ราคาผลผลิตในฤดูไม่ตกต่ำอีกด้วย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th