หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการใช้ปุ๋ยละลายช้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเมล็ดพันธุ์อาหารสัตว์
Effect of Show-Release Fertilizer on Growth and Yied of Seed Corn

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ดี.เอ.พี จำกัด
วันที่ดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2554 - 14 มิถุนายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ได้การจัดการปุ๋ยละลายช้าที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในพื้นที่ภาคเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้โปรแกรมการใส่ปุ๋ยละลายช้าที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ
2. ได้แนวทางในการจัดการดินและปุ๋ยในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกัน
3. ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการประหยัดการใช้ปุ๋ยซึ่งจะช่วยต้นทุนการผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th