หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความต้องการหลักสูตร non-degree ด้านการเกษตรของผู้เรียนวัยทำงาน
-

หัวหน้าโครงการ นายอาทิตย์ กันจินะ
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564รายชื่อนักวิจัย

  1. นายอาทิตย์ กันจินะ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (ที่ปรึกษา)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ทราบข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและความต้องการเรียนหลักสูตร Non-degree ด้านการเกษตรของผู้เรียนวัยทำงาน
2. ทราบทัศนคติ แนวคิดและปัจจัยการเรียนหลักสูตร Non-degree ด้านการเกษตร ของผู้เรียนวัยทำงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th