หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สุงที่มีศักยภาพ (โครงการวิจัยรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง)
The Study on Active Chemical Composition and Pharmaceutical of Effective High Land Plants

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2553 - 19 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายพงศธร ธรรมถนอม (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและกลุ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าทางอาหาร และโภชนาการของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้แก่ ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานิน ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนัง และฤทธิ์ลดการสะสมไขมันใต้ผิวหนัง รวมทั้งพิษวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชอาหาร สมุนไพร และพืชน้ำมัน ที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ยับยั้งการสร้างเมลานิน ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนัง และฤทธิ์ลดการสะสมไขมันใต้ผิวหนัง ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง ยารักษาโรค หรืออาหารเสริม ที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th