หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาเชิงลึกองค์ประกอบทางเคมี และกลุ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าทางอาหารโภชนาการ เภสัชวิทยา และพิษวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ (โครงการวิจัยรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง)
The Study on Active Chemical Composition, Nutrition Fact and Pharmaceutical Benefit of High Land Plants

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 12 พฤศจิกายน 2552 - 7 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสุรัติวดี ภาคอุทัย (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาเชิงลึกถึงองค์ประกอบทางเคมีและกลุ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าทางอาหาร พลังงาน และเภสัชวิทยาในพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง และศึกษาเบื้องต้นแนวทางใช้ประโยชน์ในอนาคต
2. เพื่อทดสอบยืนยันฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารเมลานีน และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนังของสารสำคัญในพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ (ได้ชนิดพืชที่สารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชน้ำมัน และพืชสุมนไพรที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ยับยั้งการสร้างสารเมลานิน และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนัง ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมูลค่าที่มีสารสำคัญจากพืชในธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th