หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาลักษณะทางโมเลกุลของกล้วยไม้ดินบางชนิด
The Study of Molecular Characteristics in Some Terrestrial Orchids

หัวหน้าโครงการ นางพรรัตน์ ศิริคำ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางพรรัตน์ ศิริคำ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  4. นายรณรงค์ อินทุภูติ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์โมเลกุลของกล้วยไม้ดินบางชนิด

ลักษณะโครงการ

ทำการศึกษาตัวอย่างกล้วยไม้ดินที่เก็บมาจากพื้นที่ป่าขุนแม่กวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบลักษณะทางพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้ดินบางชนิดและลักษณะจำเพาะและความแตกต่างทางพันธุศาสตร์โมเลกุลของกล้วยไม้ดินบางชนิด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th