หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวัด/การประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในการมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวศิริขวัญ ใจสม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวศิริขวัญ ใจสม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (ที่ปรึกษา)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1-4
2. เพื่อประเมินผลคุณภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1-4 ในการมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางและส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th