หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพื่อการควบคุมด้วงขี้ไก่ Alphitobius daiperinus (Penzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)
Use of Formadehyde Incorporated with Propionic Acid to Control Lesser Mealworm, Alphitobius daiperinus (Penzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท P.V.T. Manufacturing Co.,Ltd
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวรัตนาภรณ์ หมายหมั้น (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช
  3. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวรจรชีวิตของด้วงขี้ไก่ A.diaperinus
2. เพื่อหาอัตราส่วนของสารผสมฟอร์มาลดีไฮด์และกรดโพรพิโอนิกที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดด้วงขี้ไก่ A.diaperinus

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบถึงวรจรชีวิตของด้วงขี้ไก่และสามารถถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารผสมฟอร์มาลดีไฮด์และกรดโพรพิโอนิกที่ความรู้ดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการป้องกันกำจัดด้วงขี้ไก่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th