หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์ของผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทายาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวภูษิตา จันทิมา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 มิถุนายน 2558 - 30 กันยายน 2559รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวภูษิตา จันทิมา (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สำรวจปัญหาและความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์ของผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มากที่สุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์ในภาพรวม
2. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผุ้บริหารคณะ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นสากลของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th