หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563
Reforestation with the Economic Plants for Haze Reduction in Maechaem District, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 15 สิงหาคม 2563 - 14 เมษายน 2565กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างระบบเกษตรยั่งยืนที่มีพืชในระบบหลากหลายชนิด ที่ไม่มีการเผาซากหลังฤดูการเพาะปลูก
2. ส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้า ไม้ผลยืนต้น และกาแฟอราบิก้า เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและเกษตรกรมีรายได้จากระบบที่สร้างขึ้น
3. เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th