หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเผยแพร่ตัวอย่างพืชบางชนิดจากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อสืบเนื่องจากงานวิจัยโครงการ อพ.สธ. มช. เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
-

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 29 กรกฏาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. นางสาวอรศิลิน คำหมื่น (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th