หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์เพื่อการควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora
Efficacy of Endophytic Actinomycetes to Control Leaf Blight and Fruit Rot of Passion Fruit Caused by Phytophthora

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายประวิทย์ ยอดปะนัน (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรศ
2. ศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถในการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดโฟต์ต่อเชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรส
3. จัดจำแนกชนิดของเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์โดยอาศัยลักษณะทางพันธุกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรส
2. สามารถใช้เชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์เพื่อยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค
3. สามารถใช้เชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ในการควบคุมโรค และไม่เป็นพิาต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
4. สามารถเผยแพร่งานวิจัยใรวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th