หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
 2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (นักวิจัยร่วม)
 3. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 4. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 8. นางศุภลักษณ์ ล้อมลาย (นักวิจัยร่วม) , จาก บัณฑิตวิทยาลัย มช.
 9. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
2. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพลดการสูญเสียและ Logistic
3. เพื่อยกระดับรายได้จากการลดการสูญเสียโดยการพัฒนาศักยภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน และ Logistic

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกร จำนวน 320 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย
2. เกษตรกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเกษตร สมาชิกเครือข่าย) ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สามารถอธิบายและขยายผล ขยายเครือข่ายได้เพิ่มขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th