หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. นาง ศุภลักษณ์ ล้อมลาย (นักวิจัยร่วม) , จาก บัณฑิตวิทยาลัย มช.
 3. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
 4. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
 5. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
 9. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
 11. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 12. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 13. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (นักวิจัยร่วม)
 14. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 15. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 16. ดร.อุบล ทัศนโกวิท (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาวิจัยการกำหนดวิธีการที่เหมาะสมเชิงวิชาการในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและตลาด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th