หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของคุดซู (Pueraria spp.) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
Survey, Collection and Evaluation of Natural Enemies of Kudzu Plants (Pueraria spp.) in Chiang Mai

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีอินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th