หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้สารธรรมชาติควบคุมแมลงทำลายปลาแห้ง
The use of Natural Substances to control insect infestation of dried fish

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2543 - 30 พฤศจิกายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ปรัชวาล สุกุมลนันทน์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางเยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  5. นายระพีพงศ์ เกษตรสุนทร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาชนิดของแมลงที่เข้าทำลายปลาในระหว่างตากแห้งและเก็บรักษา และระดับการทำลายของแมลงที่สำคัญ ในระดับห้องปฏิบัติการ 2. ให้ได้ชนิดของพืชท่ีมีคุณสมบัติในการควบคุมแมลงในปลาแห้ง และทดสอบประสิทธิภาพของพืชที่คัดเลือกไว้ในการควบคุมแมลงทำลายปลาในระยะตากแห้งและเก็บรักษา 3. ศึกษาวิธีสะกัดสารจากพืชที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบ (Formulation) ของสารที่สะดวกในการใช้งาน 4. วิเคราะห์ระดับของการใช้สารเพื่อควบคุมแมลงในปลาแห้งที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 5. ประเมินการยอมรับของผู้บริโภคเบื้องต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถระบุชนิดของแมลงสำคัญที่เข้าทำลายปลาในระหว่างตากแห้งและเก็บรักษา รวมทั้งลักษณะและระดับความรุนแรงของการทำลาย 2. สามารถระบุชนิดของพืช อย่างน้อย 5 - 7 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงทำลายปลาทั้งในระยะแห้งและระยะเก็บรักษา และวิธีสะกัดสารจากพืชเหล่านั้น 3. มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในการป้องกันแมลงในระยะตากแห้ง 4. ได้รูปแบบของสารควบคุมแมลงทำลายปลาจากพืช ที่จะสามารถนำไปใช้ได้สะดวกและปลอดภัยในทางปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบของสารในระดับการค้าต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th