หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง (ระยะที่ 2)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2548 - 31 สิงหาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวพัชรินทร์ ครุฑเมือง (นักวิจัยร่วม)
  4. นางอัญชัญ ชมภูพวง (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นายอิทธิสุนทร นันทกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ได้ตัวอย่างกลุ่มเกษตรนำร่องในการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างน้อย 4 กลุ่ม ภายใน 1 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้โครงการต้นแบบในการนำผลงานวิจัยหลายโครงการมาเชื่อมโยงกัน ทั้งในส่วนกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บเกี่ยว และการตลาด และได้มีการนำมาปฏิบัติจริงโดยกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงทำให้นักวิจัยและเกษตรกรได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และเป็นกลุ่มเกษตรกรนำร่องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลงไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ อีกทำให้ส่งเสริมความเข็มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพเดียวกัน
ในระยะยาว ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสภาพแวดล้อมดีขึ้น เนื่องจากลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลง ทำให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th