หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Intergrated Pests Management

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อพัฒนาเทคนิคในการจำแนกชนิดหรือวินิจฉัยสาเหตุของศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ 2.ได้แนวทางในการแก้ปัญหาพิษตกค้างของสารเคมีในผลผลิต 3.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น พืชสมุนไพรต่าง ๆ ให้มีความสะดวกในการใช้และเก็บได้ยาวนาน 4.พัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมศัตรูพืช 5.พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่สามารถเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร

ลักษณะโครงการ

เป็นสำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานสร้างและสนับสนุนโครงการวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามเป้าหทายของฝ่ายและชุดโครงการประสานงานภายในและนอกชุดโครงการและสนับสนันให้เกิดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้ให้มีคุณภาพต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th