หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มศักยภาพในการใช้ทรัพยากรบนพื้นที่สูงเพื่อการเกษตรพอเพียงและยั่งยืน
Increasing Potential in Highland Resource Utilization for Sufficient and Sustainable Agriculture

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับที่ดินที่เสื่อมสภาพที่เกิดจากการปลูกพืชล้มลุกที่มีการจัดการแบบประณีตมาเป็นเวลานาน
2. เสริมสร้างความยั่งยืนของระบบไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีลิ้นจี่ และกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหลัก
3. เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการใช้ดินต่อหน่วยพื้นที่ของระบบสวนลิ้นจี่และกาแฟอาราบิก้า โดยปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงเสริมในพื้นที่ของสวนและมีการจัดการที่หลากหลายเพื่อเสริมรายได้ครัวเรือน
4. ลดการสูญเสียต้นลิ้นจี่และกาแฟจากการทำลายของแมลง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th