หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงคุณภาพผลในการผลิตไม้ผลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน : กรณีศึกษาการผลิตลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง นอกฤดู ระยะที่สอง
Fruit Quality Improvement i Tropical and Subtropical Fruit Production : A Case Study of Longan Lychee and Mango off-season Production

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. Dr. Martin Hegele (นักวิจัยร่วม) , จาก Universitat Hohenheim
 3. Prof. Dr. Fritz Bangerth (นักวิจัยร่วม)
 4. Prof. Dr. Reinhold Carle (นักวิจัยร่วม) , จาก Universitat Hohenheim
 5. นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 7. อ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.พาวิน มะโนชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 9. นายถนอมศักดิ์ สมจันทร์ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก โรงเรียนแม่แฝกใหม่
 10. นายกมล พงษ์เขียว (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาตรี)) , จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง
 11. นายวุฒิเดช บุรีรักษ์ (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาตรี)) , จาก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลลำไยพันธุ์ดอที่ผลิตนอกฤดู ให้ได้ผลขนาดใหญ่และมีสีเปลือก ผลเหลืองทองตามมาตรฐานท้องตลาด
2. เพื่อปรับปรุงเทคนิคการผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยก่อนฤดู และแก้ปัญหาเปลือกผลแตก
3. เพื่อปรับปรุงเทคนิคการผลิตมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์นอกฤดูในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและศึกษาแนวทางการใช้สารทดแทนพาโคลบิวทราโซล
4. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตลำไยนอกฤดู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลไม้นอกฤดู และการจัดการคุณภาพ
2. เกษตรกรสามารถขายผลผลิตนอกฤดู ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ในราคาสูงขึ้น มีผลตอแทนต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น
3. เกิดเครือข่ายวิจัยทางสรีวิทยาการออกดอกของลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง และ มหาวิทยาลัย Hohenheim ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th