หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาและกำหนดเขตการผลิตลำไยที่ดีและต้นแบบผลิตลำไย (โครงการเพิ่มศักยภาพแข่งขันของประเทศด้านการผลิตและส่งออกลำไย)
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพด้านการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบเกษตรที่ดีเหมาะสม (Good Agricultural Practive; GAP
2. เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
3. เพื่อส่งเสริมการบริโภคลำไยและผลิตภัณฑ์ลำไย
4. สร้างสวนลำไย GAP ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ศึกษา
5. เป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดทำระบบคุณภาพในการผลิตแบบ GAP แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย
6. เป็นศูนย์กลางการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th