หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการคืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย
2. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและการเพาะปลูกสมุนไพร
3. ขยายพันธุ์และนำสมุนไพรไทยกลับสู่ป่าชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th