หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกพันธุ์มะเดื่อฝรั่งและมะเดื่อพื้นเมืองเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
Varietal Selection of Common Figs and Figs for Processing

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเกตุชัย มานะ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์
  3. รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ผศ.ดร.อรุณี อภิชาติสรางกูร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงพันธุ์มะเดื่อฝรั่งและมะเดื่อพื้นเมืองที่เหมาะสมกับการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้แห้ง
2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะประจำพันธุ์ของมะเดื่อฝรั่งบางพันธุ์และลักษณะต่าง ๆ ของมะเดื่อพื้นเมืองที่นำมาใช้ประโยชน์เป็นผลไม้ได้
3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปมะเดื่อฝรั่งและมะเดื่อพื้นเมืองสำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้แห้ง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th