หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างแบบการพัฒนาการพัฒนาการเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ปรึกษา)
  3. นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา (ที่ปรึกษา) , จาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรที่สูง
  4. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.ชพิกา สังขพิทักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. นายเก นันทะเสน (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  7. นางสาวฑีฆา โยธาภักดี (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินผลการดำเนินการพัฒนาการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มีต่อความยั่งยืนในสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรบนพื้นที่สูง
2. เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตลอดจนข้อจำกัดในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่สูงของโครงการหลวง
3. เพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดทางสภาพภูมินิเวศน์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th