หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มมูลค่าของผลส้มเขียวหวานและส้มสายนำ้ผึ้งด้วยการพัฒนาสีผิว
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัยบูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2547 - 31 กรกฏาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. จำนง อุทัยบุตร (นักวิจัยร่วม)
  3. วิลาวัลย์ คำปวน (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th