หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในส้ม กะหล่ำ และกุหลาบ
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเบื้องต้นถึงวิธีการสกัดและวิเคราะห์สารพิษในกลุ่มออร์กาโน ฟอสเฟต
และคาร์บาร์แมตในส้ม กะหล่ำและกุหลาบ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพงานวิเคราะห์ของ
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ และรองรับงานบริการวิเคราะห์ของศูนย์เครือข่ายฯ ต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th