หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การลดการใช้สารเคมีในแปลงผลิตกุหลาบ : กรณีศึกษาบ้านร้องวัวแดง จังหวัดเชียงใหม่
Chemical Reduction in Rose Production : Case Study at Ban Wun Daeng, Chiangmai

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
  7. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อหาวิธีการที่จะลดการใช้งานสารเคมีในการปลูกกุหลาบโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตที่พึ่งจะได้ของเกษตรกรและทำให้เกษตรสามารถผลิตกุหลาบได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกกุหลาบให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการผลิตกุหลาบโดยการวิเคราะห์ดินและใช้ป๋ยอินทรีย์
3. เกษตรกรสามารถทำการคาดการณ์การระบาดโรคและแมลง เพื่อเกษตรกรสามารถเตรียมการป้องกันและกำจัดศัตรูที่จะเกิดขึ้นในแปลงปลูก ตลอนจนการปฏิบัติและการใช้สารเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ลักษณะโครงการ

1. เกษตรกรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการผลิตกุหลาบเป็นการค้า ส่งผลไปถึงผลผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตกุหลาบเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน
3. เกษตรกรทราบถึงความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำได้อย่างประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคนิควิธี การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตกุหลาบให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปปรับใช้พื้นที่อื่น ๆ ได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th