หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เทคโนโลยีการผลิตปทุมมานอกฤดู
Pathumma Production Technology for Off-season

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.จำนง อุทัยบุตร (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กลุ่มส่งเสิรมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อผลิตปทุมมาแบบต่อเนื่องนอกฤดู เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปทุมมาสำหรับการส่งออกหัวพันธุ์และไม้ตัดออก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หากสามารถผลิตปทุมมานอกฤดูได้จะทำเกษตรมีรายได้จากการผลิตปทุมมาตลอดปี ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรมีรายได้จากปทุมมาเพียงปีละ 1 ครั้ง (จากดอกและหัวพันธุ์) โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการนำผลงานวิจัยที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทั่วไปเพื่อผลิตปทุมมานอกฤดูต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th