หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อประเมินค่าการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของฝรั่งลูกผสม
Developmental Research on the Evaluation of Growth and Fruit Quality of F1 Hybrid Guava

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2547รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อประเมินคุณภาพของฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับการผลิตเป็นการค้าให้มีลักษณะพันธุ์ที่ออกดอกติดผลเร็ว ผลผลิตสูง และคุณภาพผลตรงตามความต้องการของตลาด

ลักษณะโครงการ

เป็นการปลูกทดสอบต้นพันธุ์ที่ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์และได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้นแล้วว่ามีลักษณะเป็นที่น่าสนใจ จึงนำมาขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศสำหรับปลูกทดสอบในแปลง เพื่อติดตามข้อมูลการเจริญเติบโตและการออกดอกติดผล เมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้จะนำมาศึกษาลักษณะต่างๆของผลและคุณภาพภายในผล เป็นข้อมูลของลักษณะประจำพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการนำไปแปรรูปต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้พันธุ์ฝรั่งลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับการแปรรูป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th