หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน SO2
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย (ศูนย์หริภุญชัย)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักอินทรีย์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดความสูญเสียของผักอินทรีย์ได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th