หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนภายในใบของลำไย
Effect of Potassium Chlorate on Protein Changes of Longan's Leaf

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย (ศูนย์หริภุญชัย)
วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2545 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th