หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยอุปกรณ์ปลูกพืชแบบ Aeroponics สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2546 - 31 มีนาคม 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายธีรพล พรสวัสดิ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th