หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มปริมาณยอดของลิลแลวในสภาพหลอดแก้ว (โครงการหลักการผลิตลิลแลว)
Factors influencing in vitro shoot proliferation in Chlorophytum umdalatum Wall

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาเทคนิคและปัจจัยที่ช่วยเพิ่มปริมาณยอดของลิลแลว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th