หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดทรงพุ่มของลำไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
Tree canopy management of longan for the industrial production

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 24 ตุลาคม 2545 - 24 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษารูปแบบในการเลี้ยงโครงสร้างทรงพุ่มและการตัดแต่งกิ่งลำไยที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และความสะดวกในการปฏิบัติงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th