หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาพันธุ์ว่านนางคุ้ม (โครงการย่อยในโครงการหลัก การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกพื้นเมืองประเภทหัว)
Varietal Improvement in Brisbane lily (Eurycles amboinensis)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (นักวิจัยร่วม)
  4. นางถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ว่านนางคุ้มโดยการผสมข้ามชนิดกับไม้ดอกประเภทหัวชนิดอื่น
2. ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ว่านนางคุ้มโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์
3. ศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ว่านนางคุ้มโดยวิธีรวมโปรโตพลาสต์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th